ALGEMENE VOORWAARDEN
 
De website en verwante diensten van FFORE worden je ter beschikking gesteld krachtens de onderstaande Algemene voorwaarden en eventuele andere regels op onze website. Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig alvorens een bestelling te plaatsen op www.ffore.com.

De toegang tot - en het gebruik van de website www.ffore.com en de via de website beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan onze Algemene voorwaarden. Deze Algemene voorwaarden actualiseren en passen we van tijd tot tijd aan. Het blijven gebruiken van de website na een dergelijke verandering geeft aan dat je instemt met de gewijzigde voorwaarden. Bekijk deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

1. Toepassingsgebied
1.1.    Onder ‘verkoper’ wordt in deze Algemene voorwaarden en elders op de website verstaan FFORE Fashion, te (3995 DS) Houten aan Het Wed 35. Verkoper is ingeschreven in het Handelsregister te Utrecht met KvK-nummer 57455724, en heeft het BTW nummer NL170598098B01.
1.2.    Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en levering tussen verkoper en koper. Een verwijzing door koper naar de eigen Algemene- of Inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk door verkoper van de hand gewezen.
1.3.    De Algemene voorwaarden kunnen worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op de website.

2. Totstandkoming
2.1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij de verkoper.
2.2.    Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
2.3.    De verkoper bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Opslaan van bestelgegevens
Wij gaan zorgvuldig om met de door jou geleverde gegevens. In onze Privacy- en beveiligingsverklaring, onderaan op onze website, lees je hier meer over. Ben je nog geen 18 jaar oud dan moeten je ouders of verzorgers op de hoogte zijn van onze Privacy- en beveiligingsverklaring voordat je je registreert om deze website of de verwante diensten te gebruiken.
3.1.    Verkoper respecteert de privacy van haar kopers en hanteert in dat kader een privacyverklaring die onlosmakelijk deel uitmaakt van deze Algemene voorwaarden. De laatste versie hiervan is beschikbaar op de website.
3.2.    De bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld soort product, prijs, NAW-gegevens) wordt door verkoper opgeslagen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. Prijzen en betaling
4.1.    De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De genoemde prijzen bij de artikelen zijn exclusief verzendkosten.
4.2.    De prijzen van de verkoper zijn gebaseerd op de op de datum van aanbod voor haar geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd ten gevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. De koper heeft binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het recht om binnen 14 dagen na melding van de prijsverhoging deze overeenkomst te ontbinden.
4.3.    Betaling dient volledig voldaan te worden alvorens de verkoper levert. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden.
In geval van wanbetaling van de koper heeft de verkoper, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


5. Afbeeldingen en specificaties
5.1.    Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties en gegevens zoals weergegeven op de website van verkoper gelden slechts bij benadering en zijn slechts bij wijze van aanduiding van de betreffende producten. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product wordt ambachtelijk (veelal met de hand) gemaakt en kan (om deze reden) in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kleurverschil of afwijkende afmetingen), hetgeen niet tot gevolg heeft dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
5.2.    Vergissingen of fouten ten aanzien van het bovengenoemde punt, binden de verkoper niet.
 
6. Levering  
6.1.    De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
6.2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan verkoper kenbaar heeft gemaakt.
6.3.    Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, te weten met inspanning binnen de aangegeven leveringstermijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht, althans per ommegaande indien het voorgaande zich pas na 7 dagen voortdoet.
6.4.    Indien de verkoper niet voldaan heeft aan zijn verplichting om de producten op de bovengenoemde bepaalde termijnen te leveren, verzoekt de koper hem de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Indien de verkoper de producten niet binnen de aanvullende termijn levert, heeft de koper het recht de overeenkomst te beëindigen. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.
6.5.    Verkoper is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
6.6.    In geval van ontbinding zal verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
6.7.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten rust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
7. Bedenktermijn
7.1.    Koper heeft nadat het product is ontvangen een bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product door of namens koper in ontvangst is genomen. Koper dient voorafgaand aan de terugzending van de producten verkoper telefonisch of via info@ffore.com op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en zal het product vervolgens zo snel mogelijk, doch in elk geval binnen 14 dagen na de melding aan de verkoper terug sturen. De bedenktermijn geldt niet voor producten:
- die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
7.2.    Terugzending van de producten dient te geschieden per post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Indien er schade aan het product is ontstaan, kan verkoper deze schade aan koper in rekening brengen of de retourzending in zijn geheel weigeren. De kosten van het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.
7.3.    De bewijslast dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd ligt bij de koper, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
7.4.    Verkoper zal na een succesvolle herroeping het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.
 
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1.    Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door verkoper geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door verkoper aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.
8.2.    De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

9. Garantie en conformiteit
9.1.    Verkoper garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
9.2.    De koper is verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan verkoper) deze gebreken onmiddellijk na ontdekking schriftelijk, dan wel per email, te melden aan verkoper. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen ingeval van een consumentenkoop uiterlijk tot 2 maanden en in alle andere gevallen binnen bekwame tijd na levering aan verkoper schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden per post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen.
9.3.    Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal verkoper de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.
9.4.    De koper kan geen beroep doen op de bij het eerste punt bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van verkoper en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
 
10. Aansprakelijkheid
10.1.    Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere zaken door het verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de website.
-Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
10.2.    De aansprakelijkheid van verkoper en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, danwel (naar keuze van verkoper) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper gedekte bedrag.
10.3.    Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van verkoper ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

11. Overmacht
11.1.    Verkoper is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk hetzij blijvend niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2.    Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de verkoper (alsmede van hulppersonen voor zover geen sprake is van een consumentenkoop), ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3.    Verkoper behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is verkoper gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4.    Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Klachtenregeling
12.1.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst kunnen door de koper binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de verkoper, door de verzending hiervan naar info@ffore.com of de indiening hiervan bij het bovenvermelde bezoekadres van verkoper.
12.2.    Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

13. Niet-consumentenkoop
De volgende punten van deze Algemene voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (niet-consument):
- Totstandkoming, punt 3 inzake wijze van bestelling en bevestiging langs de elektronische weg;
- Prijzen en betaling, punt 2 en punt 4;
- Levering, punt 3 onder inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen;
- Bedenktermijn, punt 1 inzake de vermelde bedenktijd;
- Garantie en conformiteit, punt 3 inzake herstel en vervanging.
 
14. Eigendom
14.1.    Alle content, als tekst, foto's, video's, audio of grafische materialen die wij op onze website en andere dragers plaatsen, zijn eigendom van FFORE.
14.2.    Het gepubliceerde materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermd door FFORE of haar licentiegevers.?
Je mag de website ffore.com of (gedeelten van) de content daarvan niet gebruiken voor commerciële doeleinden, noch voor reclameactiviteiten.
14.3.    Het is je niet toegestaan om de content, de software, de producten of diensten omvat in deze website te wijzigen, kopiëren, distribueren, overdragen, vertonen, opvoeren, reproduceren, publiceren of in licentie te geven, commercieel te exploiteren, te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, te verplaatsen of te verkopen.
14.4.    Alle handelsmerken van derden of namen van personen en organisaties getoond op deze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

15. Aanvullende bepalingen
15.1.    Aanvullende dan wel van deze Algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
15.2.    Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
15.3.    FFORE behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, met name overeenkomstig eventuele wetswijzigingen. Wij verzoeken je om deze voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Indien je onze site blijft gebruiken, vormt dat gebruik jouw aanvaarding van bedoelde wijzigingen.

Vragen over de Algemene voorwaarden van FFORE kan je per email stellen aan: info@ffore.com